தமிழ்நாடு அரசு அலுவலர் ஒன்றியம் - தென்மண்டல நூற்றாண்டு விழா
நேரடி ஒளிபரப்பு

இடம் - உலகத் தமிழ்ச்சங்க வளாகம் , மதுரை
நாள்: 07-09-2019, சனிக்கிழமை காலை 10.00 மணிWebsite Concept by

Se.Suruliraj
TNGOU - Madurai District President


T.S.Vinod Babu
TNGOU - Madurai Youth Wing Zonal Secretary


V.Sasikumar
TNGOU - Madurai E.C Member