தமிழ்நாடு கல்வித்துறை அலுவலகப் பணியாளர் சங்கம் - முப்பெரும் விழா - திருச்சி