தமிழ்நாடு கருவூலக் கணக்குத்துறை அலுவலர் சங்கம் - மாநில செயற்குழு கூட்டம் - மதுரை