மாவட்ட தலைநகரம்

கிழக்கு சென்னை மாவட்டம்


தலைவர்:
தே.விக்டர் பால்ராஜ்
கூட்டுறவு தணிக்கை அலுவலர்,
கூட்டுறவு தணிக்கை உதவி இயக்குநர் அலுவலகம்,
சென்னை-600 002
கைபேசி: 9840029193
தமிழகம்