மாவட்ட தலைநகரம்

திருச்சி மாவட்டம்


தலைவர்:
பெ.ஜோதிலிங்கம்,
தொழில்நுட்ப பணியாளர்,
உதவி செயற்பொறியாளர் அலுவலகம்,
( வே.பொ.து. ). திருச்சி- 620 001.
செல். 9500876758.
தமிழகம்