மாவட்ட தலைநகரம்

தஞ்சாவூர் மாவட்டம்


தலைவர்:
எஸ்.இராமமூர்த்தி ,
சுருக்கெழுத்தர்,
பொ.ப.து.,
கீழ்க்காவேரி வடிநில வட்டம்,
தஞ்சாவூர். 613 501.
செல். 9443699460.
தமிழகம்