மாவட்ட தலைநகரம்

கடலூர் மாவட்டம்


தலைவர்:
பா. செல்வம்,
நேர்முக உதவியாளர்,
மாவட்டக் கல்வி,
அலுவலர் அலுவலகம்,
கடலூர்-607 001.
போன்:222040.
செல் :9443602274.
தமிழகம்